Fonn Cainte – Acmhainní Éisteachta/Labhartha do Scoileanna Lán-Ghaeilge

Presented by: Niall Mac Uidhilin

Déanfar cur síos anseo ar thionscadal atá tar éis bailiúchán míreanna meán de chainteoirí dúchais (is gasúir iad den chuid is mó) a chur ar fáil ar an nGréasán Domhanda. Fuarthas na míreanna ó chartlann Raidió na Gaeltachta a ndearna Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge digitiú uirthi thar na mblianta. Tá moltaí foghlama forbartha ag foireann an tionscadail (a áiríonn roinnt múinteoirí) agus iad deartha ag tarraingt ar dhearcadh na Litearthachtaí Nua agus ag tacú leis an gcur chuige cumarsáideach. Is é aidhm an tionscadail ná tacú le saibhriú teanga na bpáistí trí iad a spreagadh le gníomhaíochtaí dílse éisteachta agus labhartha, le tacaíocht ón dteicneolaíocht. [CUR I LÁTHAIR DÁ-THEANGACH]

This presentation describes a project that has made a collection of media clips of native Irish speakers (most of them children) available on the Web. These clips were sourced mainly from the Raidió na Gaeltachta archive which has been digitised over a number of years by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. The project team which included several teachers have developed accompanying learning recommendations that have been designed using a New Literacies perspective and support the communicataive curriculum. The aim of the project is to support childrens’ language enrichment by engaging them with authentic listening and speaking activities enhanced by technology. [BILINGUAL PRESENTATION]

Presenter Biography:

Is léachtóir ríomhaireachta é Niall Mac Uidhilin le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge (cuid de OÉ Gaillimh) i gCarna i nGaeltacht Chonamara. Tá sé i mbun taighde faoi láthair ar bhealaí le saibhriú teanga a chur chun cinn i measc gasúir atá ag freastal ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge le cúnamh ón teicneolaíocht.

Niall Mac Uidhilin is a lecturer in computing with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge (part of NUI Galway) in Carna in Gaeltacht Chonamara. His current research involves engaging primary school children in language enrichment activities enhanced by technology in Irish-speaking schools.

[feather_share]